Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1.    Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen R-eal beauty en een cliënt waarop R-eal beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.

2.    Inspanningen schoonheidssalon

-          De schoonheidsspecialiste van R-eal beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

-          De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

-          De schoonheidsspecialiste van R-eal beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

-          De schoonheidsspecialiste van R-eal beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3.    Afspraken

-          De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan R-eal beauty melden.

-          Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag R-eal beauty de tijd voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

-          Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

-          Indien de cliënt bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

-          R-eal beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

-          Beide partijen hoeven zich niet aan de bovengenoemde verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, zoals ziekte, overleiden of een ongeval.

 

4.    Betaling

-          R-eal beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

-          De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

-          Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

-          De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

5.    Persoonsgegeven & privacy

Graag verwijs ik u naar de Privacy verklaring van R-eal beauty.

6.    Geheimhouding

-          De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënte heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

-          Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënte is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

-          De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7.    Aansprakelijkheid

-          R-eal beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënte verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 

-          R-eal beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënte heeft meegenomen naar de salon.

 

8.    Garantie

-      R-eal beauty geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op producten als door gebruik van de producten huidreacties (bv. roodheid, uitslag) ontstaan.

-          Deze garantie vervalt indien:

* De cliënte andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt

* De cliënte de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

* De cliënte het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

* De cliënte de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

-          De producten kunnen na overleg met de schoonheidsspecialiste eenmalig geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

-          Er geldt geen geld terug garantie.

 

9.    Beschadiging en diefstal

-          R-eal beauty heeft het recht van de cliënte een schadevergoeding te eisen indien de cliënte meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

-          R-eal beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10.  Klachten

-          Indien de cliënte een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon. 

R-eal beauty geeft de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord.

-          Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënte aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

-          Klachten over gekochte producten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de producten gemeld te worden. 

Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

 

11. Behoorlijk gedrag

-          De cliënte behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

-          Indien de cliënte na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft R-eal beauty het recht de cliënte de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

-          Bij R-eal beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten en pedicure.

-          Er wordt van de cliënte verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

12. Recht

-          Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënte is het Nederlands recht van toepassing. 

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

-          Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. R-eal beauty behoudt zich het recht ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op haar website.

-         R-eal beauty is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op  sociale media plaatsen en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van R-eal beauty.

-          R-eal beauty kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

-        R-eal beauty betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.